Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Nicoos Culinaire Service zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met

Nicoos Culinaire Service komt tot stand door acceptatie van de door Nicoos Culinaire Service uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meer werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

 

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Nicoos Culinaire Service behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

 

Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Nicoos Culinaire Service te zijn ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. Verdere betalingen dienen 5 dagen na factuurdatum door Nicoos Culinaire Service te zijn ontvangen. Het IBAN nummer van Nicoos Culinaire Service is NL18 INGB 0006 9263 69 t.n.v. nicoo’s. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Nicoos Culinaire Service mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Nicoos Culinaire Service verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Nicoos Culinaire Service verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Nicoos Culinaire Service is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Nicoos Culinaire Service blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden om de opdracht te annuleren.

 

Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Nicoos Culinaire Service in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

 

 

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip:

0 % van het offerte bedrag

Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip:

10 % van het offerte bedrag

Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:

15 % van het offerte bedrag

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:

35 % van het offerte bedrag

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:

60 % van het offerte bedrag

Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:

85 % van het offerte bedrag

7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:

100 % van het offerte bedrag

 

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Nicoos Culinaire Service als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Nicoos Culinaire Service aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Nicoos Culinaire Service annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Nicoos Culinaire Service te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Nicoos Culinaire Service.

 

 

Beëindiging

Nicoos Culinaire Service is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Nicoos Culinaire Service niet of niet naar Nicoos Culinaire Service is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Nicoos Culinaire Service is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Nicoos Culinaire Service is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Nicoos Culinaire Service niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Nicoos Culinaire Service zijn vestiging heeft.

 

Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Nicoos Culinaire Service is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Nicoos Culinaire Service niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft Nicoos Culinaire Service het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: – Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.- Onlusten.- Stakingen.- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.- Brand of ongevallen.- Transportbelemmeringen.- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook. – Ieder storing in de geregelde productie. – Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

Aansprakelijkheid

Nicoos Culinaire Service is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Nicoos Culinaire Service terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Nicoos Culinaire Service nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

 

 

Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten

Nicoos Culinaire Service behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Nicoos Culinaire Service heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Nicoos Culinaire Service te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Nicoos Culinaire Service heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

 

Overige

Op de door Nicoos Culinaire Service aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Nicoos Culinaire Service

Stuur Nicoos een berichtje!